Tσιμεντοστρώσεις Δρόμων εντός οικισμού των Τ.Κ. Δ.Ε. Δρυμαλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               ΑΔΑ: 7ΘΧΘΩΚΗ-ΘΟ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           Αρ. Πρωτ.: 18332
Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων
84300 – Χώρα Νάξου
Τηλ.: 2285360153
Fax : 2285023570
Ηλ. Ταχυδρ.: gman@naxos.gov.gr
Δ/νση Διαδικτύου: www.e-naxos.eu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει Δημόσιο Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Tσιμεντοστρώσεις Δρόμων εντός οικισμού των Τ.Κ. Δ.Ε. Δρυμαλίας ` (CPV 45233120-6), με προϋπολογισμό 39.984,20 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ .
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»
3. Στο έργο περιλαμβάνονται επιγραμματικά οι παρακάτω κατασκευές: Επισκευές των τσιμεντοστρωμένων δρόμων από τις φθορές που έχουν υποστεί λόγο παλαιότητας ,αλλά και λόγο της απορροής των υδάτων ( νεροφαγώματα ) από τις έντονες καιρικές συνθήκες σε διάφορα σημεία των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβαση.
6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εφόσον ζητηθούν εγκαίρως μέχρι τις 21/09/2017 Επιπλέον είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα ως άνω τεύχη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu) και στη διαδρομή διαγωνισμοί Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ Πρότυπο Διακηρύξεων Διαγωνισμών Έργων κάτω των ορίων (ΦΕΚ 4269 τ.Β’ 2016).
7. Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η 26/09/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται, είτε με κατάθεση στην Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε με συστημένη επιστολή προς τον Αναθέτοντα Φορέα, είτε με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Αναθέτοντα Φορέα (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων – Τ.Κ .84300 – Χώρα Νάξου). Η προσφορά συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα.
8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/09/2017, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00π.μ., στο Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 95, παρ.2.(α), του Ν.4412/16.
9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 644,91 ΕΥΡΩ.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Σ.Α.Τ.Α.), έτους 2017 σε βάρος του Κ.Α. 30-7323. 211 (αρ. απόφασης Ο.Ε. 261/2017 (ΑΔΑ:6ΝΟΘΩΚΗ-ΝΛ7), με αρ. Α.Α.Υ.: Α-1250 (ΑΔΑ:6ΒΧΜΩΚΗ-ΗΗΧ ).
11. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί οικονομικοί φορείς, μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρ.4, του άρ.20, του Ν.3669/08, για το ανεκτέλεστο μέρος δημοσίων συμβάσεων, Επίσης δύναται να συμμετάσχουν και Οικονομικοί φορείς γραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, εφόσον μπορούν να αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο λόγω ορίων προϋπολογισμού (32.245,32) χωρίς το Φ.Π.Α . β) αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης και γ) αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό κατά τα ανωτέρω, που αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τα άρ. 23.5 και 23.6 της οικείας διακήρυξης.
13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
14. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στο Δημαρχιακό Μέγαρο στη Χώρα Νάξου. Προθεσμία άσκησης ένστασης κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης και κατά της διακήρυξης πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Μετά την έναρξη εφαρμογής του Βιβλίου IV του Ν.4412/16, οι διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις του αναθέτοντα φορέα, διέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
15. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360153, FAX επικοινωνίας 2285023570, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gman@naxos.gov.gr αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Mανδηλαράς Γεώργιος .
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17. Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης 5/09/2017

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

Εμμανουήλ Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.