ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (Ο.Π.Σ.Α.Α.): 0006176044

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Βελτίωση Αγροτικής οδού στην Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου

ΜΕΤΡΟ 4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας

ΔΡΑΣΗ 4.3.4.: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Η πράξη αποτελείται από 1 υποέργο που αφορά στην Ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδού στη Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της οικονομικής αποδοτικότητας αυτών.

Η οδός κατατάσσεται στην κατηγορία ΑV: «Δευτερεύουσα οδός – Αγροτική οδός», με διατομή «ζ2», όπου επιλέγεται εύρος οδοστρώματος 4,50μ. με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας και μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 2,25μ και σταθεροποιημένα ερείσματα μέσω των οποίων αποχετεύεται το οδόστρωμα, μέσου πλάτους 0,50 μ εκατέρωθεν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλήρης λειτουργική οδός με μήκος 1.507,32 μ, ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα, πλάτους 4,5 μ και ερείσματα από σκυρόδεμα 0,5 μ εκατέρωθεν, με τα απαραίτητα τεχνικά αποστράγγισης όμβριων, σύμφωνα με τη μελέτη και με κάθετη και οριζόντια σήμανση.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

Εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της οικονομικής αποδοτικότητας αυτών.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Ε.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ: 240.000,00 €

Σχόλια are closed.