ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι βάσει της  υπ.αριθ.22844/4656/24/5/2012 ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου οι πλήρεις φάκελοι αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού από υφιστάμενες υδροληψίες (πηγάδια,γεωτρήσεις,κλπ) οι οποίες έχουν κατασκευαστεί πριν από τις 16 Ιουνίου 2011 και δεν διαθέτουν άδεια χρήσης νερού κατατίθενται στο πρωτόκολλο  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Τα σχετικά δικαιολογητικά για τις υδροληψίες που χρησιμοποιούνται για άρδευση είναι συνοπτικά τα εξής:

1.Έντυπη αίτηση ( ΦΕΚ 1190/ τεύχος Β΄ , ΚΥΑ 110424/11-4-2012)

2.Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού ( παραστατικό ΔΕΗ).Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό , ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986,με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της υδροληψίας και η μη ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του έργου.

3.Απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης με την ακριβή θέση του έργου σε προβολικό σύστημα  ΕΓΣΑ'87: http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx  και

GoogleEarth.

4.Αντίγραφο νόμιμου τίτλου ή άλλη πράξη από την οποία να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο γίνεται χρήση νερού.(Συμβόλαια ή μισθωτήρια χωραφιών με καλλιέργειες οι οποίες αρδεύονται από τη συγκεκριμένη υδροληψία).

Η προθεσμία υποβολής των φακέλων στο Δήμο είναι μέχρι 17 Δεκεμβρίου 2012.
                                                                                                Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.