ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Νάξος, 29/07/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                     Αρ. Πρ.: 12667
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360152
FAX: 22850-23570
«Πρόσκληση  για την υποβολή οικονομικών προσφορών του  Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για τις ακόλουθες δαπάνες, έως και την Τρίτη 02 Αυγούστου 2016, 12.00 π.μ. ως ακολούθως:
1.Προμήθεια Χρωμάτων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.611,56€
2.Προμήθεια Αδρανών Υλικών Αποκατάστασης Οδών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.977,24€
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών για αντίγραφα των σχετικών Μελετών.
Ο Δήμαρχος
καα,
Αργύριος Ανεβλαβής
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.