ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα: κτιριακών Έργων, κοινοχρήστων χώρων & οδοποιίας

Ταχ. Δ/νση:      Χώρα Νάξου

Ταχ. Κωδ.:       84300

Πληροφορίες:   Ραβιόλου Α.

Τηλ.:               2285360118

Fax:                2285023570

E-mail:             araviolou@naxos.gov.gr

 

Νάξος, 31/05/2019

Αρ. Πρωτ.: οικ.8679

 

ΘΕΜΑ:       Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

Σχετικό έργο:  1. Δημοτικό αθλητικό κέντρο Νάξου – Εργασίες συντήρησης

Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας των  σχετικών συνοπτικών  διαγωνισμών.

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του  έργου:

1.      Δημοτικό Αθλητικό κέντρο Νάξου – Εργασίες συντήρησης (CPV 45236119-7) προϋπολογισμού 50.103,08€ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2019, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΣΑΕΠ 567 και θα εκτελεστεί στην Κοινότητα Χώρας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας.

Comments are closed.