ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 10-06-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 14η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης ενός (1) επιτοίχιου Φ.Σ. και επτά (7) επιστύλιων Φ.Σ. σε υπάρχοντες Στ. Χ.Τ. στην περιοχή Τρίποδες Νάξου (ΑΟΕ 170/2022).
2. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης δύο (2) επιτοίχιων Φ.Σ. και δύο (2) επιστύλιων Φ.Σ. σε υπάρχοντες Στ. Χ.Τ. στην περιοχή Αγ. Θαλάλαιος Μελάνων Νάξου (ΑΟΕ 171/2022).
3. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης τεσσάρων (4) επιστύλιων Φ.Σ. σε υπάρχοντες Στ. Χ.Τ. στην περιοχή Ποταμιάς Νάξου (ΑΟΕ 172/2022).
4. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης τριών (3) επιστύλιων Φ.Σ. σε υπάρχοντες Στ. Χ.Τ. στην περιοχή Βιδάλη Χώρας Νάξου (ΑΟΕ 173/2022).
5. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης δύο (2) επιτοίχιων Φ.Σ. και ενός (1) επιστύλιου Φ.Σ. σε υπάρχοντα Στ. Χ.Τ. στην περιοχή Γλυνάδο Νάξου (ΑΟΕ 174/2022).
6. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης τεσσάρων (4) επιστύλιων Φ.Σ. σε υπάρχοντες Στ. Χ.Τ. και μιας παροχής ΦΟΠ στην περιοχή Βαγιές στο Λειβάδι Αγ. Αρσενίου Νάξου (ΑΟΕ 175/2022).
7. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης εννέα (9) επιστύλιων Φ.Σ. σε υπάρχοντες Στ. Χ.Τ. και μιας παροχής ΦΟΠ στην περιοχή Λειβάδι Νάξου (ΑΟΕ 176/2022).
8. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης τεσσάρων (4) επιστύλιων Φ.Σ. σε υπάρχοντες Στ. Χ.Τ. και μιας παροχής ΦΟΠ στην περιοχή Λειβάδι Νάξου (ΑΟΕ 177/2022).
9. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης ενός (1) επιστύλιου Φ.Σ. σε υπάρχοντα Στ. Χ.Τ. και μιας παροχής ΦΟΠ στην περιοχή Λειβάδι Νάξου (ΑΟΕ 178/2022).
10. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών ύδρευσης, αποχέτευσης, αφαλάτωσης.
11. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2021-2022.
12. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
13. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
14. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
15. Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση έργου «Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση ταχυδιυλιστηρίου Εγγαρών» ποσού 2.840.096,00 €, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης στον Άξονα «Περιβάλλον» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
16. Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση έργου «Βελτίωση Ασφαλτόστρωση Δρόμων Αγίου Αρσένιου Βίβλου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» ποσού 700.000,00€, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
17. Έγκριση έκθεση Τεκμηρίωσης Υ.Γ.Ο.Σ. με θέμα «Χωριστή συλλογή και αποθήκευση σε Πράσινα Σημεία διακριτών ρευμάτων αστικών αποβλήτων, χωριστή συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων προς κομποστοποίηση» & Λήψη απόφασης υποβολής τροποποιημένης πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», στην Πρόσκληση 1465/2016 του Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
18. Έγκριση παραστάσεων ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων.
19. Έγκριση της υπ’ αρ. 28/2022 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά αναμόρφωση (2η) του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2022.
20. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης νέου ιατρείου Κ. Σχοινούσας.
21. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
22. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.